BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Társasági adó 2011 - A társasági adó mértéke 2011-től az új törvény alapján

E-mail Nyomtatás PDF


Társasági adó 2011 - A társasági adó mértéke 2011-től az új törvény alapján a berkalkulator.net oldalán. 2011-től a társasági adó általános mértéke Magyarországon a pozitív adóalap 19%-a.  A kedvezményes társasági adó mértéke az adóalap 500 millió forintjáig 10% feltételek nélkül ( az ezen felüli rész 19%-al adózik).

A társasági adó a teljes évre 500 millió forint adóalapig egységesen, korlátozás nélkül 10 százalék százalékos mértékű, e felett marad 19 százalék.

2011-től megszűnt az offshore szolgáltatásokra kivetett 30 százalékos adó. Az off-shore országok viszonyítási adókulcsa 10 százalékra mérsékelődött.

Elvárt jövedelem: a jövedelem-nyereség minimum adója

2008.január 1 óta van ez az újfajta, veszteséges vállalkozásoknak is fizetendő minimális adó. Amennyiben a társasági adóalapja, vagy az adózás előtti eredménye (a kettő közül a nagyobb) kisebb, mint az elvárt jövedelem adóalapja, akkor az adó alapja ez utóbbi összeg és az adó mértéke ennek a 10%-a, illetve 19%-a.

Nem kell az elvárt jövedelem alapján adózni az alábbi esetekben:

 • az előtársasági adóévben (az alakulás évében) és az azt követő adóévben. Amennyiben a vállalkozás az előtársasági időszakról külön beszámoló készítésére nem kötelezett, akkor csak az első évben,
 • közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságok,
 • az adózót elemi kár sújtotta az adóévben, vagy az azt megelőző évben és mértéke elérte az előző évi árbevétel legalább 15%-át. Elemi kár esetén a kár tényét tartalmazó okmányt (pl.biztosító szakvéleményét,jegyzőkönyvét), vagy ha ilyen nincs, akkor az adózó által kiállított jegyzőkönyvet (mely tartalmazza a kár tényét és mértékét) 15 napon belül el kell juttatni az apehnek.

Társasági adóalap csökkentő jogcímek

 1. Korábbi évek elhatárolt vesztesége
  Veszteségelhatárolás: Jelenleg érvényes szabályozás szerint az előző évek vesztesége időbeli korlát nélkül elhatárolható. Mindig a legkorábban keletkezett veszteséget kell leírni. A 2011. évben sem kell semmilyen esetben APEH engedély a veszteség elhatárolásához.
 2. Adótörvény szerinti értékcsökkenés (épületek 2%, bérbeadott épület 6%, idegen ingatlanon végzett beruházás 6%, bérbeadott tárgyieszközök 30%, szám.technikai berendezések 33%, jármű 20%, 100 ezer ft. alatti beszerzésű értékű eszközök azonnali leírás 100%-ban, bútorok, egyéb berendezés 14,5%). Fejlesztési (lekötött) tartalékból beszerzett eszközökre nem lehet értékcsökkenést elszámolni.
 3. Úl ingatlan, szellemi termék, gép, berendezés, jármű, beruházás értéke, valamint a meglévő ingatlan korszerűsítésére/bővítésére fordított összeg. További feltétel, hogy a cég egész évben magánszemélyek tulajdonában legyen. Valamint, hogy a cég az adóév utolsó napján csak kis és középvállalkozás lehet.
 4. Lekötött fejlesztési tartalék. A lekötött fejlesztési tartalékot az adóév utolsó napjával kell az adózás előtti eredményt csökkenteni és az éves beszámolónkban ennek megfelelően, lekötött tartalékként kimutatni. A lekötött összeget 6 év alatt beruházásra kell fordítani, ha nem sikerül, kamatostul kell az adót rá megfizetni utólag. A lekötött tartalékból megvalósított beruházásra értékcsökkenés nem számolható el.
 5. Kapott osztalék.
 6. Munkanélküli, ill.szakképző tanuló továbbfoglalkoztatása, alkalmazása esetén a TB járulék összege (max.1 évig), amennyiben a munkanélküli nem állt nála alkalmazásban a megelőző 6 hónapban és az ő felvétele miatt nem bocsátott el senkit.
 7. Átlagos állományi létszámnövekedésnél a növekmény és a havi minimálbér szorzata (éves szintre átszámított), feltéve, hogy az adózónak nincs december 31-én köztartozása és az átlagos állományi létszám az előző évben 5 fő volt - mikrovállalkozások vehetik csak igénybe.
 8. Behajthatatlan követelés (kivéve : elévült és bírósági úton sem behajtható követelés) leírása, visszaírt értékvesztés, követelés eladásakor a könyv szerinti értéket meghaladó bevétel, de max.a nyilvántartott értékvesztés.
 9. Kapott jogdíj bevételének 50%-a.
 10. Bejelentett részesedés értékesítésének árfolyam nyeresége, feltéve, hogy egy éve már birtokolja a részesedést.
 11. Műemlék épület, építményt értékét növelő felújítás költsége, feltéve, ha azt a tárgyi eszközei közt tartja nyilván.
 12. Képzett céltartalék felhasználása miatti bevétel.
 13. Adóellenőrzés, önellenőrzés során bevételként elszámolt összeg.
 14. Elengedett bírság.
 15. Terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege.
 16. Legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű alkalmazása esetén a kifizetett bér, de max. a minimálbér - max.átlagos állományi létszám 20 fő lehet.
 17. K+F költségek, alapkutatás költségei (csökkentve a kapott támogatással és az alvállalkozók költségével).
 18. Közhasznú és kiemelkedően közhasznú szervezetnek tartós adományozási szerződés keretében adott adomány.

Társasági adóalap növelő jogcímek

 1. Számviteli tv.által elismert értékcsökkenési leírás.
 2. Tárgyi eszköz, immateriális jószág kivezetésekor könyv szerinti érték.
 3. Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek.
 4. Jogerős határozatban megállapított bírság, büntetés (kivéve, ha önellenőrzéshez kapcsolódik).
 5. Követelésre elszámolt értékvesztés.
 6. Behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés, kivéve, ha elengedése magánszemély, vagy kapcsolt vállalkozás javára történik.
 7. Beruházási kedvezmény kétszerese, amennyiben az adózó a negyedik év végéig azt elidegeníti.
 8. Adóellenörzés, önellenőrzés során költségként elszámolt összeg.
 9. Alultőkésítési szabály: nem kapcsolt vállalkozástól kapott kölcsönre (kivéve hitelintézettől) fizetendő kamat összege, amennyiben a tartozás napi átlagos állománya nagyobb, mint a saját tőke napi átlagos állományának háromszorosa.
 10. Átlagos állományi létszám csökkenésénél a csökkenés és az előző évi minimálbér szorzata 20%-al növelten (de max.az előző években ilyen címen elszámolt adóalapot csökkentő összeg 20%-al növelten), ha három éven belül történik a létszámcsökkenés. Kivéve, ha a csökkenés betegség, vagy szülés miatt következik be.
 11. Képzett céltartalék (kötelező céltartalékot képezni pl.garanciális kötelezettségekre, végkielégítésre) miatt adóévben elszámolt ráfordítás.

Társasági adóelőleg

Havonta kell adóelőleget fizetni, amennyiben az előző évi fizetendő adó az 5 millió ft-ot meghaladja. Negyedévente kell adóelőleget fizetni, amennyiben az előző évi fizetendő adó kevesebb, mint 5 millió ft. Az előző évben (2010-ben) 100 millió ft-nál nagyobb árbevételű adózónak a 2011.évi társasági adóját 2011.december 20-ig legalább 90%-ig fel kell töltenie és a várható társasági adóról ezen időpontig bevallást is le kell adnia a 01-es bevalláson. A 2010.év közben kezdő vállalkozók ne felejtsék el átszámítani teljes évre az árbevételüket a működés naptári napjainak arányosításával. Amennyiben a feltöltés elmarad a mulasztási bírság a hiány 20%-a (a 2011.évben befizetett előlegek és a 2011.évi társasági adó különbözetének 20%-a).

A 2011.év I.és II.negyedévi előlegét a 2009.évi társasági adóbevallás alapján állapítják meg, a 2011.évi III. és IV.negyedévi társasági adóelőleget a 2010.évi bevallás alapján határozzák meg. A 2011. IV.negyedévi társasági adóelőleg megfizetésének időpontja 2011. december 20-a lesz.

Társasági adóbevallás 2011. május 31-igNewer news items:
Older news items: