BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Rendes felmondás minta 2016 a munkáltató részéről - Munkáltatói felmondás minta 2016-ban

E-mail Nyomtatás PDF


Rendes felmondás minta 2016 (doc) letöltése és teendők - Munkáltatói felmondás a munkáltató részéről minta 2016. A munkáltató ha a munkavállalói létszámát csökkenteni akarja egyoldalúan, ezt a munkáltatói rendes felmondással teheti meg. A felmondást mindig írásba kell foglalni, a szóbeli felmondás érvénytelen. A felmondás jogát a munkáltatói jogkör gyakorlója (kft. esetében az ügyvezető, bt. esetében az üzletvezető) jogosult gyakorolni, aki jogosulatlanul gyakorolja a felmondás jogát annak az intézkedése ugyancsak érvénytelen.

GYORSLINK: Felmondás minta letöltés

Fontos azt tudni, hogy a felmondás joga mind a munkavállalót, mind a munkáltatót megilleti. A rendes felmondás joga nagyon fontos garancia, így a jogszabályok szerint ettől eltérni nem lehet.

A felmondás akkortól válik hatályossá, amikor a másik félnek átadják (mely átadásra a polgári jog vonatkozó szabályai (Ptk 214. §.) irányadóak). A felmondás a nyilatkozatot  megtevőt köti, vagyis miután a címzett másik félhez eljutott, már csak annak egyetértésével vonható vissza. Amíg a címzetthez el nem jut, addig vissza is vonható, hiszen még nem vált hatályossá.

A hatályosulástól kezdve a felmondási nyilatkozat tartama (például a felmondási időpont megváltoztatása) is már csak a másik fél beleegyezésével lehetséges. Ha a rendes felmondás a felmondási határidő lejártával megvalósult (tehát nemcsak "hatályossá", hanem "megvalósulttá" is vált), akkor a munkaviszony ténylegesen megszűnt. Ilyenkor a felmondás nem vonható vissza, legföljebb olyan új munkaviszony köthető a felek beleegyezésével, amely a réginek (a megszűntnek) minden tekintetben megfelel.

A dolog természeténél fogva a munkaviszony csak a maga egészében mondható fel, tehát nem lehet részletekben vagy csak részben felmondani.

Rendes felmondás esetén egy olyan írásbeli nyilatkozatot kell létrehozni, mely a jogviszony megszüntetésére irányul, ám az érvényességéhez a másik fél nyilatkozata nem szükséges. Azonban vannak különbségek a munkáltatói és a munkavállalói rendes felmondás között:

A felmondásnak 3 lehetséges indoka lehet:

 • a munkavállaló képességeivel összefüggő ok,
 • a munkaviszonnyal és a munkahelyi magatartással kapcsolatos ok,
 • a munkáltató működésével összefüggő ok.

A rendes felmondás indokolása

A munkáltató rendes felmondás esetén köteles írásban megindokolni felmondását, amennyiben a felmondás oka a munkáltató működésével, a munkavállaló magatartásával függ össze (kivételt képez, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül). Az indoklásból világosan ki kell tűnnie a felmondás okának, mert vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania az indoklás valóságát. Az indokolás elmaradása, vagy túlzottan általános, közhelyszerű megfogalmazása jogellenességhez vezet.

Vita esetén a rendes felmondás indokának valósága és okszerűsége megfelelőségét a munkáltató kell hogy bizonyítsa. Amennyiben a munkavállaló rokkantsági nyugdíjra jogot szerzett, úgy ugyan azok a jogok vonatkoznak rá, mint más munkavállalóra.

A munkáltatói felmondás előtt lehetőséget kell adni a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el.

A munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal összefüggő magatartásával és a munkáltató működésével kell összefüggésben állnia a felmondás indokának.

A munkaadó köteles megindokolni rendes felmondást, kivéve ha nyugdíjasnak mond fel. Viszont nem tartozik a kivételek közé a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő munkavállaló, az ő rendes felmondását köteles a munkáltató indokolni. A felmondás okainak, világosnak és érthetőnek kell lennie. Például nem helytálló a felmondásának olyan indoklása, hogy a munkavállaló a megelőző évben többször beteg volt, ebből ugyanis nem következtethetünk arra, hogy a már egészséges, munkaképes és feladatait kifogástalanul ellátó munkavállaló munkája a munkáltatónak a továbbiakban nem kell.

Rendes felmondás egyes korlátai

A munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondás keretében a rá vonatkozó nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül csak különösen indokolt esetben szüntetheti meg.

Ha munkavállaló rehabilitációs járadékon van, de nem keresőképtelen, úgy munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetésére szintén cask különösen indokolt esetben van lehetőség. Ilyen oknak kell tekinteni azt az esetet, ha a felmondási védelem leteltét követően rendes felmondással egészségügyi alkalmatlansága miatt szünteti meg amiatt, hogy a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább, és a munkáltatónál egészségi állapotának megfelelő másik munkakör nem biztosítható, illetve, ha a munkavállaló az ilyen másik munkakörben történő foglalkoztatáshoz szükséges munkaszerződése módosításához nem járul hozzá.

Felmondási védettség illeti meg az öregségi nyugdíjra jogosult munkavállalókat, mivel a munkáltató csak kiemelt indok esetén szüntetheti meg rendes felmondással a munkavállaló munkaviszonyát az öregségi nyugdíj előtt öt éven belül.

Mindezeken túl lényeges a felmondási idő kezdetének és végének, valamint a felmentés időtartamának meghatározása.

Eljárás a munkaviszony megszüntetésekor, a munkáltató kötelezettségei

 • Fizetési kötelezettség: az utolsó munkában töltött napon a munkáltató kiadja a munkabért és egyéb járandóságot, szabadságmegváltást.
 • Igazolás-kiadási kötelezettség: például szja, tb igazolás, munkanélküli járadék megállapításához szükséges igazolólap.

A munkanélküli járadék megállapításához szükséges igazolólap tartalma :

 • a munkavállaló személyi adatai,
 • TAJ száma,
 • a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartamát,
 • a munkabérből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, annak jogosultságát,
 • a munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság időtartamát,
 • fel kell tüntetni, ha emelt szintű végkielégítésben részesült.

A munkáltatónak igazolni kell, hogy a munkavállaló bérét jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozás nem terheli. Ha magánnyugdíj-pénztári tag volt, annak adatait is fel kell tüntetni.
Ha a munkavállaló kéri, a munkáltató köteles működési igazolványt kiállítani. (megszűntetéskor, vagy ezt követő egy éven belül kérheti) Tartalmazza a betöltött munkakört és a munkavállaló kérésére a munka értékelését is.

Felmondási idő

A rendes felmondás felmondási ideje legalább harminc nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg. Ettől a felek a munkaszezrődésben sem térhetnek el érvényesen.

A felmondási idő számításáról itt olvashat: Felmondási idő mértéke a Munka Törvénykönyve alapján

A felmondás anyagi vonzata, a végkielégítés

Ha a munkáltató rendes felmondással él, a munkavállalónak végkielégítés jár, amelynek mértéke az adott munkáltatónál eltöltött idő függvényében a munkavállaló egytől hat hónapig terjedő átlagkeresete.

A végkielégítés feltételeiről itt olvashat: Végkielégítés mértéke: felmondás és végkielégítés kiszámítása a Munka Törvénykönyve alapján

Rendes felmondás minta

Tájékoztató jellegű iratminta határozatlan idejű munkaviszonynak munkáltató általi, rendes felmondással történő felmondásához. A felmondás indokainak megjelölésével, a munkavégzés alóli felmentéssel, a végkielégítés összegének meghatározásával, a szabadság esetleges pénzbeni megváltásával. A felmondást a munkavállalónak aláírásával igazoltan kell átvennie.

Tipp: Felmondás minta letöltés
Newer news items:
Older news items: