BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

NAV (APEH) Ügyfélkapu 2011: Így küldheti be adóbevallását interneten keresztül!

E-mail Nyomtatás PDF


NAV (APEH) Ügyfélkapu 2011: Így küldheti be adóbevallását interneten keresztül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történ intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel).

1. Az elektronikus úton intézhető adóügyekről

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott adózói körnek (a havi adó- és járulék bevallásra, illetőleg összesítő nyilatkozat benyújtásárakötelezetteknek) elektronikus úton kell valamennyi bevallási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie.

Ezen túlmenően bármely adózónak lehetősége van adóügyeinek elektronikus
intézésére az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.)
PM rendeletben meghatározottak szerint. Így az adózók a bevallási és adatszolgáltatási
kötelezettségen túlmenően a bejelentési és változás-bejelentési kötelezettségüket is
teljesíthetik elektronikus úton. Elektronikus úton adóhatósági szolgáltatás keretében
általános, nemleges, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás
kiadását, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételt lehet
kezdeményezni. Az adózóknak lehetőségük van a személyi jövedelemadójuk 1 %-áról
rendelkező nyilatkozatuk, valamint fizetési könnyítési kérelmük elektronikus úton
történő előterjesztésére. Mindezek mellett minden adózónak lehetősége van saját
adófolyószámlájának megtekintésére, valamint az általa bejelentett és az adóhatóság
által nyilvántartott adatainak elektronikus úton történő megtekintésére és ezen adatok
letöltésére.

Mindezek teljesítése a Kormányzati Portálon (http://www.magyarorszag.hu/) elérhető
Ügyfélkapun keresztül történik, amelynek igénybevételéhez szükséges eljárási lépéseket a következőkben ismertetjük.

(A fentieken túlmenően lehetőségük van az adózóknak egyes adóügyeik telefonon
történő intézésére is, amely nem feltétlenül igényel ügyfélkapus regisztrációt. A
telefonos ügyintézéshez ügyfél-azonosító szám szükséges, amit díjmentesen lehet
igényelni az adóhatóságtól levélben, vagy az ügyfélkapus regisztrációt követően
elektronikus űrlapon a Kormányzati Portálon keresztül.)

2. Az Ügyfélkapuról

Az Ügyfélkapu olyan belépési pont, amelyen keresztül Ön egyedileg azonosított
módon biztonságosan léphet kapcsolatba az elektronikus közigazgatási ügyintézést és
szolgáltatást nyújtó közigazgatási szervekkel és közintézményekkel. Személyes
ügyfélkapu létrehozásához regisztráció szükséges.

3. Ügyfélkapus regisztráció

A regisztrációt annak a magánszemélynek kell elvégeznie, aki a bevallásokat,
adatszolgáltatásokat el fogja küldeni az adóhatósághoz, illetve aki az adóügyeket
elektronikusan akarja intézni. Ez a személy lehet az adózó önmaga (adószámmal
rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó), jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező társaság esetében a képviseleti joggal rendelkező
személy (pl.: egy kft. ügyvezetője), továbbá valamennyi adózó tekintetében annak
állandó meghatalmazottja, megbízottja (pl.: könyvelő, adótanácsadó, stb.) is.
Ügyfélkapus regisztrációját bármely okmányirodában vagy a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi szervénél (a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett Központi Okmányirodában,
valamint az Ügyfélközpontban) valamint, az állami adóhatóság központi
ügyfélszolgálatain a megyeszékhelyeken, valamint Budapesten (1096, Budapest,
Vaskapu u. 33-35.; 1139, Budapest, Petneházy u. 6-8.; 1144, Budapest, Gvadányi u.
69.; 1132, Budapest, Kresz Géza u. 15.), illetve a Magyar Köztársaság konzuli
képviseletein is elvégezheti (a továbbiakban együtt: ügyfélkapus regisztráció
elvégzésére jogosult szerv). Amennyiben rendelkezik a megfelelő szintű elektronikus
aláírással, úgy regisztrálhat az interneten is, nem kell az ügyfélkapus regisztráció
elvégzésére jogosult szervnél megjelennie.

Az okmányirodánál történő ügyfélkapus regisztrációra lehetősége van időpontot
foglalni a Kormányzati Portálon (http://www.magyarorszag.hu/). Az időpontfoglalás
nem kötelező, de ennek hiányában az ügyintézés ideje elhúzódhat.

A magánszemélynek személyesen fel kell keresnie az ügyfélkapus regisztráció
elvégzésére jogosult szervet, ahol személyazonosító okmányának bemutatását, egy
Regisztrációs Adatlap kitöltését, valamint egy felhasználó név és egy létező e-mail cím
megadását követően egyszer használatos aktiváló kódot kap. Az egyszer használható
aktiváló kódot a megadott e-mail címre küldi el a rendszer, jellemzően azonnal, de
maximum 24 órán belül. Fontos, hogy valós e-mail címet adjon meg, egyébként nem
kapja meg a kódot!

A felhasználói név szabadon választható, de amennyiben már foglalt, újat kell
választani. A személyes ügyfélkapu korlátlan ideig érvényes. Az ügyintézés
biztonsága érdekében azonban a Központi Rendszer két évben maximálja az
Ügyfélkapuhoz tartozó jelszó érvényességi idejét. A folyamatos és zavartalan ügyintézés biztosítása érdekében a jelszó érvényességi idejének lejáratát megelőzően 3
alkalommal - a lejárat előtt 1 hónappal, 1 héttel, valamint a lejárat napját megelőző
napon - figyelemfelhívó levél kerül kiküldésre az Ügyfélkapu nyilvántartásban kezelt
e-mail címre.

4. Ügyfélkapu aktiválása

A kapott azonosítóval és az ideiglenes, egyszer használatos kóddal az Ügyfélkapun
(http://www.magyarorszag.hu/) a regisztrációt aktiválni kell. Az aktiválás során a
felhasználói név és az aktiváló kód megadását követően jelszót kell választani. A
jelszó kitalálásánál és begépelésénél számítson arra, hogy - a saját biztonsága
érdekében - nem adhat meg bármilyen karaktert. Az új jelszót biztonsági okokból meg
kell erősíteni.

Az aktiváló kód 5 napig érvényes. Amennyiben nem sikerült a megadott időn belül a
kóddal aktiválni, az Ügyfélkapu adminisztrációs felületén az „elfelejtett jelszó”
menüpontban új, szintén 5 napig érvényes kódot kérhet. Fontos, hogy a felhasználó
nevet ne felejtse el, mert annak hiányában sem a kód aktiválását, sem új kód küldését
nem kérheti, ebben az esetben ismételt ügyfélkapus regisztráció szükséges. A
későbbiekben az Ügyfélkapun történő belépéshez már csak választott felhasználói
nevére és jelszavára lesz szüksége. Ezzel az azonosítóval az Ügyfélkapu bármely más
szolgáltatását is igénybe veheti.

Kérjük, kiemelten figyeljen arra, hogy a regisztrációkor saját, valódi e-mail címét adja
meg!

Kérjük, hogy az ügyfélkapus azonosítót és a jelszót kezelje bizalmasan, ne adja át
senkinek, mert azzal az Ügyfélkapun visszaélhetnek, vagy személyes adatokhoz
juthatnak hozzá!

5. Adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel

A havi adó- és járulékbevallás, illetőleg adatszolgáltatás, valamint az összesítő
nyilatkozat benyújtására, s ennek következtében valamennyi adóbevallás és
adatszolgáltatás elektronikus benyújtására kötelezett újonnan alakult (vagy átalakult)
adózó az adószám megszerzését követő 8 napon belül köteles az ügyfélkapus
regisztráció elvégzésére jogosult szervnél regisztráltatnia magát. Erről a tényről a
regisztrációt követő 8 napon belül bejelentést kell tennie az állami adóhatóság által
erre a célra rendszeresített, és kizárólag a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (továbbiakban:
NAV) internetes honlapjáról letölthető T180 számú adatlapon. Amennyiben a
magánszemély adózó saját maga regisztrációját jelenti be és adóbevallási, illetve
adatszolgáltatási kötelezettségét saját maga teljesíti, akkor a T180 számú adatlapot
elektronikus úton is benyújthatja. Abban az esetben, ha az adózó állandó
meghatalmazással, vagy megbízással rendelkező képviselője útján elektronikus úton
teljesíti adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét, az állandó meghatalmazott,
vagy megbízott a megbízást követő 8 napon belül, de legkésőbb az adóügy első
elektronikus intézése időpontját megelőző munkanapon köteles az adóhatósághoz
papír alapon bejelenteni a képviselt adózó nevét, elnevezését és adóazonosító számát a
T180-as számú adatlapon. A bejelentés alapján az adóhatóság a képviselőt
nyilvántartásba veszi.

Az elektronikus adóbevallásra, illetőleg adatszolgáltatásra nem kötelezett, de az
adóügyeinek elektronikus intézését önként választó adózó esetében adóhatósági
bejelentésre és nyilvántartásba vételre csak abban az esetben van szükség, ha
adóügyeit állandó képviselője útján akarja intézni (eseti képviseleti jogot az adóügyek
elektronikus intézése során nem lehet adni). Ebben az esetben az adóhatósági
bejelentést szintén a képviselőnek kell megtenni papír alapon a T180-as számú
adatlapon.

A kitöltött adatlapot postai úton, vagy személyesen a NAV Ügyfélszolgálatokon is
be lehet nyújtani.

Ugyanezen a T180-as adatlapon tudja bejelenteni az állandó képviselővel rendelkező
havi adó- és járulékbevallás, illetőleg adatszolgáltatás, valamint az összesítő
nyilatkozat benyújtására kötelezett, illetve az adóügyeinek elektronikus intézését
önként választó állandó képviselővel rendelkező adózó, illetve állandó
meghatalmazással vagy megbízással rendelkező képviselője a képviseletben
bekövetkezett változásokat is. Ebben az esetben az adatlapot elektronikus úton kell
benyújtani.

Az állandó meghatalmazás visszavonását az adózó illetve képviselője elektronikus
úton vagy papír alapon, az erre a célra rendszeresített T182-es számú adatlapon
jelentheti be.

Az adóhatósági nyilvántartásba vétel célja, hogy kapcsolatot teremtsen az
adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére jogosult, ügyfélkapu
regisztrációval rendelkező magánszemély és az általa képviselt adózó/adózók (pl.
könyvelő és vállalkozó vagy magánszemély és magánszemély) között.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ügyintézésre
csak az illetékes NAV adóigazgatóságra érkezett és hibátlannak minősített adatlap
beérkezését követően néhány nap múlva nyílik lehetőség. A nyilvántartásba vételről az
adóhatóság írásos tájékoztatást küld ki.

6. Leggyakoribb kérdések:

6/1. Mikor nem kell benyújtani a T180-as számú adatlapot?

Nem kell az adóhatóságnál az ügyfélkapus regisztrációról bejelentést tennie annak a
magánszemélynek, akit nem érint a havi adó és járulék bevallási, valamint az összesítő
nyilatkozat benyújtási kötelezettség, és saját bevallását saját maga elektronikusan
szeretné benyújtani.

6/2. Kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni vállalkozó kötelezett-e elektronikus bevallás benyújtására?

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó - amennyiben nem kötelezett havi
adó és járulék bevallás benyújtására (mert pl. munkáltató, illetőleg kifizető), vagy
összesítő nyilatkozat benyújtására – nem kötelezett elektronikus bevallás benyújtására
sem. Tehát a nyugdíjas egyéni vállalkozók adózási kötelezettségében nem keletkezik
változás, az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a nyugdíjjárulékot a személyi
jövedelemadó bevallásukban vallják be.

6/3. Az egyidejűleg több biztosítási jogviszonyban álló egyéni vállalkozó (van 36 órát meghaladó munkaviszonya, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton folytat tanulmányokat, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja) mikor kötelezett elektronikus úton a havi bevallás benyújtására?

A másodfoglalkozású egyéni vállalkozónak azokban az esetekben kell elektronikus
úton teljesíteni a havi adó és járulék bevallását saját kötelezettségéről és adatairól,
amikor adó és/vagy járulékalapot képező jövedelmet szerzett (1-2. pont), vagy
választása (3.-4. pont) alapján válik a bevallás benyújtására kötelezetté. Ezek a
következő esetek:
1. Ha van vállalkozói kivét, amely a személyi jövedelemadó alapja, és egyben a
társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék és a
nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja is.
2. Ha eva adózó egyéni vállalkozó esetében van eva adóalap, átalányadózó egyéni
vállalkozó esetében van az átalányadó alapját képező jövedelem.
3. Ha választása alapján az egyéni vállalkozó nem a társas vállalkozás személyesen
közreműködő tagjaként fizeti meg a tevékenységre jellemző kereset alapján a
társadalombiztosítási, az egyéni egészségbiztosítási-, munkaerő-piaci járulékot és a
nyugdíjjárulékot, hanem egyéni vállalkozóként.
4. Ha a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 29/A. § (3) bekezdése
alapján az eva szabályai szerint adózó biztosított egyéni vállalkozó a magasabb
összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében egyoldalú, az adóévre
szóló nyilatkozattal vállalta (első ízben az adóévet megelőző év december 20-áig,
illetve azt követően a november hónapra vonatkozó járulékbevallásával egyidejűleg),
hogy a járulékokat magasabb járulékalap után fizeti meg. Az eva adózó, ha legalább
heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, illetve egyidejűleg közép
vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat
tanulmányokat, a munkaviszonya, illetőleg a tanulói, hallgatói jogviszonya
megszűnését követő tárgyévi időszakra is választhatja a magasabb járulékalap utáni
járulékfizetést.

6/4. Társasház alkalmazottat nem foglalkoztat, semmiféle kifizetést nem teljesít. Kötelezett-e havi bevallás benyújtására?

Amennyiben a társasház nem minősül kifizetőnek, munkáltatónak (foglalkoztatónak),
havi adó és járulék bevallás benyújtására nem lesz kötelezett.

6/5. Társasház alkalmazottat nem foglalkoztat, de a közös képviselőnek havonta megbízási szerződés alapján kifizetést teljesít. Kötelezett-e havi bevallás benyújtására?

Igen, az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései alapján a kifizető havi adó és
járulék bevallás benyújtására kötelezett.

6/6. Mezőgazdasági őstermelőnek mikor kell benyújtania a T180-as adatlapot?

A hatályos jogszabályok alapján a mezőgazdasági őstermelőnek főszabályként akkor
kell bejelentést tennie az ügyfélkapus regisztrációjáról a T180-as adatlapon, ha
biztosítottnak minősül. Ezen túlmenően ha a nem biztosított mezőgazdasági őstermelő
egyéb okból elektronikus bevallásra kötelezett (mert pl. munkáltatónak, kifizetőnek,
vagy egyéni vállalkozónak minősül, vagy összesítő nyilatkozat benyújtására köteles),
illetve a bevallását képviselője nyújtja be elektronikusan, az ügyfélkapus regisztráció
időpontját, illetve a képviselő személyét a T180-as adatlapon szintén be kell jelentenie
az állami adóhatósághoz.

7. Segítségkérés, tájékozódás

INTERNETEN:

  • www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu/segitseg
  • http://www.nyilvantarto.hu/
  • http://www.ugyfelkozpont.hu/(Ügyfélkapus regisztrációhoz kiemelten javasoljuk)
  • http://www.nav.gov.hu / honlapon a Nemzeti Adó-és Vámhivatal hivatalos oldalán az adóhatósági regisztrációs kötelezettséggel és az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatban (itt további információkat tudhat meg a T180 és T182 számú adatlapok letölthető kitöltési útmutatójából)
  • E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

TELEFONON:

  • a 189-es ingyenesen hívható kormányzati ZÖLD SZÁMON
  • a NAV központi tájékoztatási vonalán a 06-40-42-42-42-es KÉK számon (az adóhatósági regisztrációs kötelezettséggel és az adókötelezettségek teljesítésével
  • kapcsolatban)
  • Ügyfélközpont: 06-(1)-273-4800 (Ügyfélkapus regisztrációval kapcsolatban)

Adóbevallás 2011: határidők és nyomtatványokNewer news items:
Older news items: