BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Illeték 2011 - Illetékek és illetékváltozások 2011-től

E-mail Nyomtatás PDF


Illeték 2011 - Illetékek és illetékváltozások 2011-től. A 2010-ben életbe lépett családon belüli ajándékozási- és öröklési illeték változások után, 2011-ben  egy-egy ponton történt további módosítás a fenti törvényben, amelyek között találhatunk elsősorban az ingatlanokra kiterjedő szabályozásokat. Emellett számos más illeték is módosult 2011. január 1-től.

Változások 2011-től:

  • A 35 év alatti, első lakásukat megszerző fiatalok automatikus (12 havi) illetékfizetést kapnak.
  • A beépítés miatt halasztott telekilleték esetén, akkor is teljesített a feltétel, ha a lakóház építésre nyitva álló határidőn belül az építésügyi hatóság már kiadta a használatbavételi engedélyt, feltéve, hogy az utóbb jogerőre emelkedik.
  • A kedvezményezett eszközátruházás illeték-mentessége megszűnik, ha 1 éven belül értékesítik az eszközt.
  • Kedvezményezett szervezet (pl. alapítvány) az ingatlan megszerzésekor már nem nyilatkozik a társasági adó kötelezettségéről, azt az adóhatóság hivatalból figyelembe veszi.
  • Elemi csapás esetén a nemzetgazdasági miniszter felmentést adhat az illetékfizetés alól.

Nem kell öröklési, ajándékozási illetéket megfizetnie az egyenesági rokonoknak. Ezek: a szülők, gyermekeik, nagyszülők, unokák, egyéb felmenők és leszármazottak, függetlenül attól, hogy a kapcsolat vér szerinti, vagy örökbefogadáson alapul. A mentesség nem terjed ki a házastársakra, a mostoha és nevelt gyermekre, a mostoha és nevelőszülőkre. Az ő esetükben létezik: lakóingatlanra vonatkozó özvegyi illetékmentesség, a személyenkénti, 20 millió forintos örökrészig terjedő illetékalap-mentesség. A gazdasági támogatás keretében történő termőföldátadás a közeli hozzátartozók között szintén illetékmentes, még akkor is, ha nem adásvétellel, hanem ajándékozással történik.

Illetékmentessé vált az ingatlanvagyont megtestesítő üzletrészek, részvények csoporton belüli adásvétele.

2011. januártól hatályban: A beépítés miatt halasztott telekilleték esetén, akkor is teljesített a feltétel, ha a lakóház építésére nyitva álló határidőn belül az építésügyi hatóság már kiadta a használatbavételi engedélyt, feltéve, hogy az utóbb jogerőre emelkedik. A 35 év alatti, első lakásukat megszerző fiatalok automatikus 12 havi illetékfizetést kapnak. Elemi csapás esetén a nemzetgazdasági miniszter felmentést adhat az illetékfizetési kötelezettség alól. A kedvezményezett eszköz-átruházás illeték-mentessége megszűnik, ha az eszközt egy éven belül értékesítik. Kedvezményezett szervezetnek az ingatlan megszerzésekor már nem kell nyilatkozni a társasági adó kötelezettségéről, azt az adóhatóság hivatalból figyelembe veszi.

Egyéb változások: illetékköteles a belföldi vagyonnal rendelkező társaságban a vagyoni betét megszerzése is, ha az eléri a 75 %-ot, ideértve a kapcsolt vállalkozások, vagy közeli hozzátartozó általi megszerzését is. A 75 % elérésekor, függetlenül annak időpontjától, beáll az illetékkötelezettség, de abból le kell vonni a 2010. január 01. előtt az örökölt, vagy ajándékozás útján megszerzett részesedésre arányosan eső részesedés értékét. Az illetékköteles vagyoni betét megszerzését szabad formátumú bejelentéssel kell az adóhatóság felé közölni 30 napon belül.

A visszterhes vagyonátruházás általános illetéke ingatlan esetén 4 %. Lakóingatlannál 4 millió forintig 2 %. A felső határ vagyoni betét megszerzésekor maximum 2 %, a megszerzett 1 milliárd forint ingatlanvagyon arányos része feletti értékre. A fizetendő illeték a megszerzett ilyen tulajdonrészre arányosan maximum 200 millió forint lehet.

Megszűnt a Kft, a Bt, a Kkt és a szövetkezeti részjegy vagyoni betétjének öröklési illetékmentessége. A 20 millió forintos illetékmentességbe ezek a vagyoni betétek is betudhatók, de a beszámítási sorrendet be kell tartani. A kisvállalkozói, egyéni vállalkozói, egyéni cégbeli vagyon öröklésekor, ajándékozásakor a vállalkozás legalább 3 évig való folytatása esetén illetékalap-kedvezmény jár. Házastárs esetében 50 %, maximum 2,5 millió forintig. Ha a tovább működtetés csorbul, vagy a részesedést értékesítik, illetve bevonják, akkor a kedvezmény dupla mértékű összegét kell illetékként megfizetni.

Az ingatlan- és járműforgalmazók külön jogosultság nélkül vehetik igénybe a kedvezőbb illeték mértékeket.

A felügyeleti intézkedési eljárás illetéke azonos a fellebbezés illetékével.

A gazdasági válságra tekintettel 2 évvel meghosszabbításra kerül a lakóház építésre, illetve az ingatlan továbbértékesítésére nyitva álló határidő azokban az illetékügyekben, ahol 2008. október 01 és 2012. szeptember 30 között járna le, és a vagyonszerzők ezt a határidő lejárta előtt kérik az adóhatóságtól.

A telek 4 éves, feltételes illetékmentessége kapcsán az illeték törlésének feltétele, hogy nem csak lakóház-építés, hanem olyan lakóház építése, amelyben a lakások hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10 %-át.

A gyermekek részére, 14 éves korukig kért személyi igazolvány illetékmentesen igényelhető. A 10 évre igényelt útlevél illetéke 14 ezer forint.

A Bérkalkulátor.net néhány fontosabb illetékváltozást külön is kiemelt:

Öröklési illeték 2011

Ajándékozási illeték 2011

Visszterhes vagyonátruházási illeték 2011

Ingatlan illeték 2011


Adóhatósági eljárási illetékek

Méltányossági eljárás, fizetési könnyítésre (halasztás, részletfizetés) irányuló eljárás

2200 forint

Adóigazolás (nemleges adóigazolás), együttes igazolás (nemleges együttes igazolás) kiadása iránti eljárás

2000 forint

Ha egy beadványban több igazolást kérnek, az első példány után 2000 forint, minden további, az első példánnyal azonos tartalmú igazolás 600 forint

Jövedelem- és illetőségigazolás kiadása iránti eljárás

Illetékmentes

Másolat, kivonat

Magyar nyelvű másolat

100 forint/oldal

Idegen nyelvű másolat

300 forint/oldal

Nem hitelesített fénymásolat

100 forint/oldal

Határozat elleni fellebbezés

A vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint

Felügyeleti intézkedési iránti kérelem

A vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint

Végzés elleni fellebbezés

3000 forint (ha a végzés csak az eljárást lezáró határozat elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni)

Végrehajtási kifogás

5000 forint

Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés

10 000 forint

Adóhatósági igazgatási szolgáltatási díjak

Adóigazolvány első igénylése

Díjmentes

Új adóigazolvány kiállítása lopás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt

2200 forint

START, START PLUSZ, START EXTRA kártya első alkalommal történő kiállítása

Díjmentes

Új START, START PLUSZ, START EXTRA kártya kiállítása adatváltozás, téves bejegyzés miatt

Díjmentes

Új START, START PLUSZ, START EXTRA kártya kiállítása lopás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt

2200 forint

Ingatlan forgalmi értékadat szolgáltatás

Általános adatszolgáltatás

Településenként, fővárosban kerületenként
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 25 Ft

Részletes adatszolgáltatás

Településenként, fővárosban kerületenként
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft

Specifikus és visszamenőleges adatszolgáltatás

500 000 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft

Országos éves általános adatszolgáltatás

10 000 000 Ft

Országos éves részletes adatszolgáltatás

15 000 000 Ft

Szakértői adatszolgáltatás

8000 Ft

Vagyoni értékű jogok számítása

Egyévi érték

A vagyoni értékű joggal terhelt dolog forgalmi értékének 1/20-ad része

Határozott időre szóló vagyoni értékű jog értéke

Egyévi érték szorozva a kikötött évek számával (max. 20)

Bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog értéke

Egyévi érték 5-szöröse

Valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjedő vagyoni értékű jog értéke

Ha a vagyoni értékű jog jogosultja

25 évesnél fiatalabb

Egyévi érték 10-szerese

25-50 éves

Egyévi érték 8-szorosa

51-65 éves

Egyévi érték 6-szorosa

65 évnél idősebb

Egyévi érték 4-szerese

Ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, a fenti szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idősebb életkora irányadó

Több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függő időtartam esetén, ha a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával szűnik meg, a legidősebb; ha pedig a legutóbb elhalt személy halálával szűnik meg, a legfiatalabb személy életkora irányadó

Házasság idejére terjedő vagyoni értékű jog esetén az idősebb házastárs életkora irányadó

Időleges üdülőhasználati jog értéke

Egyévi érték annyiszor 365-öd része, ahány nap megszerzéséről a szerződés szól

Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának értéke

Szerződésben megjelölt, illetve folytatás esetén a szerző fél által bejelentett érték

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése

A fent meghatározott gépjármű visszterhes vagyonszerzési illeték 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni

További illeték témájú cikkeinket itt találja!Newer news items:
Older news items: