BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Ápolási díj 2011: emelkedik az ápolási díj összege 2011-ben

E-mail Nyomtatás PDF


Ápolási díj 2011: emelkedik az ápolási díj összege 2011-ben. Az eddigiekben az ápolási díj összege az öregségi nyugdíjminimumhoz igazodóan, annak arányában volt meghatározva. Tekintettel arra, hogy az ápolási díjban részesülők többsége az élethelyzetükből adódóan az ellátást hosszabb ideig veszik igénybe, indokolt az ellátás összegének fokozatos emelése. Ennek első lépcsőfokaként 2011-ben az ápolási díj alapösszege 1000 forinttal megemelkedik. Az ápolási díj alapösszegét a költségvetési törvény rögzíti, az ápolási díj vetítési alapja a továbbiakban ez az alapösszeg lesz.

Ki jogosult ápolási díjra?

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló

 • súlyosan fogyatékos, vagy
 • tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi.

(Közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.)

Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
– segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - életmód folytatására képes,
– hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
– értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0 - F84.9),
– mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes
és állandó ápolásra, gondozásra szorul;
Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
Fokozott ápolást igénylő, az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
– étkezni, vagy
– tisztálkodni, vagy
– öltözködni, vagy
– illemhelyet használni, vagy
– lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében az felsorolásban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.

 • Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha
  a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha
  – a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy
  – az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy
  – az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,
  b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak,
  c) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,
  d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,
 • Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha
  a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
  b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
  c) az ápolt személy meghal,
  d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
  e) az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.
 • Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.
 • Az ápolási díjra való, jogosultsága továbbra is fennáll, annak a súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzőnek, ha az ápolási díjban részesülő személy számára a Tny. szerint saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátást állapítanak meg, feltéve, hogy az ápolási díjat a nyugdíj megállapításának időpontjában több mint tíz éve folyósítják.

Ápolási díj iránti kérelem

Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos
a) igazolását arról, hogy az ápolt
– súlyosan fogyatékos, vagy
– tartósan beteg,
b) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.

A háziorvos az igazolást
a) az orvosszakértői szerv szakvéleménye, vagy
b) a megyei gyermek-szakfőorvos igazolása, vagy
c) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás
alapján állítja ki.

Az ápolási díjat kérelmező személy, illetve az ápolási díjat megállapító szerv
a) az ápolt súlyosan fogyatékosságáró, vagy tartós betegségéről szóló igazolás felülvizsgálatát az egészségügyi államigazgatási szerv által kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől,
b) az ápolt állandó és tartós gondozásának szükségesságét igazoló szakvélemény felülvizsgálatát az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes módszertani intézmény által kijelölt szakértőtől
kérheti.

Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az ápolási díj összegének és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete.
Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő személy az ellátás után nyugdíjjárulék és magán-nyugdíjpénztári tagdíj fizetésére kötelezett. A települési önkormányzat az ápolási díj folyósításának időtartamára a társadalombiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulék fizetésére kötelezett.

Ápolási díjak összege 2011-ben

Ápolási díj A Ápolási díj B
állandó és tartós gondozásra szoruló
súlyosan fogyatékos,
vagy tartósan beteg 18 év alatti személy ápolása
(41. §)

fokozott ápolást igénylő
súlyosan fogyatékos személy ápolása
(43/A. §)

18. életévét betöltött tartósan beteg
személy ápolása
(43/B. §)
Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg
100%-a.
2011-ben 29 500 forint
Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg
130%-a.
2011-ben 38 350 forint
Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a.
2011-ben 23 600 forint


Newer news items:
Older news items: