BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Apeh eBEV elektronikus ügyintézés - Így kell használni az Apeh eBEV-szolgáltatását és az ügyfélkaput

E-mail Nyomtatás PDF


Apeh eBEV elektronikus ügyintézés - Így kell használni az Apeh eBEV-szolgáltatását és a Magyarország ügyfélkaput. A bevallások és adatszolgáltatások elektronikus úton történő teljesítésének ügyviteli leírása - eBEV-tájékoztató.

Az APEH eBEV-rendszerében lehetősége van:

- folyószámlájának lekérdezésére
- adóbevallások jóváhagyására
- nyugta letöltésére (az adóalany kiválasztásánál választható "minden" adóalany nyugtájának egy lapon történő megjelenítése. Továbbra is adott a lehetőség egy konkrét adózó kiválasztására is)
- üzenetek letöltésére (az adóhatóság által 2007. január 24. után kiküldött összes email-értesítés lekérdezhető)
- jogosultságok lekérdezésére (ellenőrizheti, mely adóalanyokhoz, milyen jogosultságokkal rendelkezik)
- hibalista lekérdezésére (hibalista automatikusan előállításra kerül)

Bevallási kötelezettségét akkor teljesítette sikeresen, amikor az eBEV-rendszerében rendben találja a bevallások eredményét.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 14. § (1) bekezdés c) és g) pontjában megfogalmazott adókötelezettségek; az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény 1.§-ában, és a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus teljesítésének szabályairól szóló 13/2006. (IV. 28.) PM-IHMMeHVM együttes rendeletben meghatározott előírásoknak megfelelően biztosított elektronikus teljesítési lehetőség egységes eljárási rendjének kialakítása és alkalmazása érdekében az alábbiakban foglaltak szerint kell eljárni.

Az elektronikus dokumentum benyújtásának menete, technikai feltételei

(1) Az APEH hivatalos honlapján (www.apeh.hu) közzéteszi, illetve letöltés céljából biztosítja az elektronikus űrlapokat, szükség szerint frissíti azokat, biztosítja a kliensszoftverhez a használati útmutatót és aktualizálja azokat.

(2) A nyomtatvány-kitöltő programot az adózó/a bevallást, adatszolgáltatást benyújtó az internetről letölthető kliensszoftver segítségével letölti, majd előállítja az elektronikus dokumentumot.

(3) Az elektronikus dokumentum benyújtásának lépései:

• Az ABEV nyomtatvány kitöltő programban a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval” főmenü alatti „Bevallás megjelölése elektronikus beküldésre” menüpont segítségével küldhetővé teszi az előállított dokumentumot.

• „Elektronikus bevallás ügyfélkapun keresztül” menüpont indításával folytatható a bevallás beküldésének folyamata.

• A feladás műveletének további lépéseként a www.magyarorszag.hu oldalon keresztül a megfelelő jogosultsággal rendelkező beküldő – egyedi azonosítójával és titkos jelszavával – bejelentkezik az Ügyfélkapun, így a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KR) azonosítani tudja őt. Az azonosítást követően a beküldő kiválasztja az adózásra utaló menüpontot.

• A „Feltöltés” menü választását követően a KR rendszer listában jeleníti meg – az időközben az ABEV programmal titkosított – a bevallás feladásra előkészített elektronikus dokumentumokat. A feltöltési folyamat részeként a beküldő pipával jelöli az aktuális feltöltendő elektronikus dokumentumokat. A KR rendszer az elküldött dokumentumra vonatkozóan csak a file-formátum megfelelőségét vizsgálja.

(4) A beküldő/jóváhagyó által benyújtott elektronikus űrlap a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) APEH postafiókjába kerül, ahol időpecséttel történő ellátás mellett (benyújtás időpontja) titkosított „csomagként” egy „külső” érkeztető számot kap, amit választása alapján e-mailben vagy postafiókon keresztül küldenek meg a beküldő/jóváhagyó számára. A továbbiakban a benyújtás időpontjaként a KR időpecséten szereplő dátumot kell kezelni.

(5) Az APEH a KR postafiókjából letölti a titkosított elektronikus dokumentumot tartalmazó csomagot, mely csomag a bevalláson/adatszolgáltatáson túl többek között tartalmazza a dokumentum érkeztető számát, az időpecsét szerinti benyújtás időpontját, a beküldő nevét, azonosítóját, valamint a beküldő e-mail címét. A letöltés automatizált, ciklikus folyamat. A titkosítás feloldására („csomag kibontására”) kizárólag az APEH rendelkezik jogosítvánnyal, melyre kizárólag az eBEV portálra történő letöltést követően van lehetőség (beérkezés időpontja).

A benyújtott elektronikus dokumentumok kezelése

(6) Az APEH elektronikus bevallás-fogadó rendszere (a továbbiakban: eBEV) a csomag kibontását követően ellenőrzi a csomagokat a következő szempontok szerint:
• küldemény értelmezhető-e,
• az azt beküldő erre jogosult-e,
• többes jóváhagyást igényel-e.

(7) Az eBEV értelmezi a küldeményt, ellenőrzi az elektronikus űrlap megfelelőségét (a beküldött bizonylat elektronikus rendszerben történő fogadhatóságát, bevallás vagy adatszolgáltatás benyújtását, adott bizonylat-típus feldolgozhatóságát pl. 0253. számú bizonylat már nem nyújtható be.). Amennyiben az APEH-hez benyújtott elektronikus csomag nem értelmezhető, a benyújtó a KR rendszeren keresztül, a KR érkeztető számra hivatkozással az elutasításról értesítést kap (1. sz. értesítés). Az értesítést az eBEV rendszer automatikusan indítja.

(8) Amennyiben a bizonylat elektronikus formában benyújtható, úgy ellenőrzésre kerül a dokumentum benyújtásának jogosultsága. Ennek elbírálása a feldolgozott regisztrációs adatlapok alapján történik, melyek az eBEV rendszer felé áttöltésre kerülnek. Ezen túl jogosult az a természetes személy is, aki saját nevében önmagáról vagy vállalkozásáról nyújt be elektronikus dokumentumot.

A bevallás/adatszolgáltatás benyújtására nem jogosult a beküldő, ha a bevallásban/adatszolgáltatásban szereplő adózóhoz kapcsoltan nem rendelkezik általános meghatalmazással vagy a beküldött bevallás/adatszolgáltatás esetében nem ruházta fel az adózó az erre vonatkozó jogosítvánnyal. A jogosultság külön elbírálásra kerül, ha az adózó felszámolás, végelszámolás alatt áll. A felszámolást, végelszámolást megelőző időszakra vonatkozó adósi ,,bevallás benyújtásához való jog’’ időbeli korlátja a kötelezően lefolytatandó utólagos ellenőrzés. Ugyanakkor ezen időszakra is fennáll a felszámoló, végelszámoló bevallás benyújtási, adatszolgáltatási jogosultsága, a rendszernek időkorlát nélkül mindkettőt biztosítani kell.

Ha valamilyen okból (pl. regisztráció, adóhatósági bejelentés elmaradása, adóhatósági bejelentéssel kapcsolatos feldolgozási, adatmódosítási problémák) a beküldött elektronikus dokumentumot az eBEV a rendelkezésére álló információk alapján úgy minősíti, hogy a beküldő/jóváhagyó az elektronikus űrlap benyújtására nem volt jogosult, akkor 3 munkanapon belül (Ket. 161.§ (1) bekezdés) a beküldő a KR rendszeren keresztül a KR érkeztető számára hivatkozva olyan értesítést kap, amelyben tájékoztatjuk arról, hogy nyilvántartásunk szerint a bevallás/adatszolgáltatás beküldésére nem volt jogosult, ennek rendezésére az értesítés megküldésétől számított 3 munkanap áll rendelkezésére, és amennyiben a jogosultságát ez idő alatt nem rendezi, a bevallás/adatszolgáltatás feldolgozását megtagadjuk (2.sz. értesítés). Az értesítést a jogosulatlan beküldés észlelését követően, az eBEV rendszer haladéktalanul kiküldi. A beküldő/jóváhagyó számára biztosított 3 munkanap alatt a bevallás/adatszolgáltatás az eBEV rendszerben várakozik. Amennyiben ez idő alatt bebizonyosodik, hogy a bejelentőre/jóváhagyóra vonatkozó jogosultság fennáll a bevallás/adatszolgáltatás benyújtásának (KR időpecsét) időpontjában, akkor a bevallás tovább engedhető a feldolgozás folyamatába. Ha a bevallás/adatszolgáltatás beküldője/jóváhagyója a számára előírt kötelezettségeket teljesítette (regisztrációs adatlapot benyújtotta) és rendezés során ez bizonyosodik be, az igazgatóságnak haladéktalanul fel kell dolgoznia a bejelentő és regisztrációs adatlapo(ka)t. A továbbiakban bevallás/adatszolgáltatás feldolgozása során, úgy kell eljárni, mintha a beküldéskor a beküldő is rendelkezett volna jogosultsággal. Amennyiben a bejelentő/jóváhagyó a számára biztosított 3 munkanapon belül nem intézte a jogosultságával kapcsolatos problémát, vagy a rendezés következtében a bevallás/adatszolgáltatás benyújtásakor még nem volt érvényben a meghatalmazása, megbízása, a bevallás/adatszolgáltatás feldolgozását megtagadjuk (3.sz. értesítés). Az értesítést az eBEV rendszer küldi ki.

(9) Azt a bevallást/adatszolgáltatást, amelynek az aláírója erre jogosult volt és egyedüli aláíró, az eBEV rendszer iktatószámmal ellátja és a bevallás/adatszolgáltatás automatikusan tovább halad a bevallás feldolgozó rendszer felé.

(10) Ha a bevallás/adatszolgáltatás beküldője erre jogosult volt, de az adózó rendelkezése alapján a bevallás/adatszolgáltatás érvényességére más aláírók jóváhagyására is szükség van, a jóváhagyók számának ellenőrzését követően az eBEV haladéktalanul értesítést küld a beküldő, valamint az adott bevallás/adatszolgáltatás tekintetében hozzárendelt valamennyi jóváhagyó részére, hogy a bevallás/adatszolgáltatás csak akkor tekinthető beküldöttnek, ha a beküldőn kívül megjelölt valamennyi jóváhagyó is megteszi a jóváhagyását (4.sz. értesítés).

Az APEH az elektronikus űrlapnak az eBEV portál központi feldolgozó programjába történő letöltést követően 3 munkanapot biztosít a hiányzó jóváhagyás pótlására. A pótlásra nyitva álló időt az értesítés kiküldésétől kell számolni. Ha a többes jóváhagyás határidőn (3 munkanapon) belül megtörténik a bevallás/adatszolgáltatás iktatószámot kap és a bevallásfeldolgozó rendszerbe kerül.

• Amennyiben második/többes jóváhagyó/adózó 3 munkanapon belül aláírását nem pótolja, vagy azt határidőn túl teszi meg, ugyanakkor az általa benyújtott bevallás/adatszolgáltatás egyéb kritériumoknak megfelel, akkor a bevallásokat/adatszolgáltatásokat ,,jóváhagyás-hiányos’’ hibakóddal jelölve az eBEV rendszer tárolja és a jóváhagyásra várók listájából törli.

• A beküldő, valamint az adózó részére pedig – a KR érkeztető számára hivatkozva – olyan értesítést küldünk, amely arról tájékoztatja, hogy a bevallást/adatszolgáltatást jóváhagyás hiányában nem dolgoztuk fel. (5.sz. értesítés).

(11) Az elutasított bevallások/adatszolgáltatások pótlása újbóli küldés formájában kizárólag elektronikus úton tehető meg.

(12) Amennyiben a jóváhagyás pótlása az előírt időintervallumon belül megtörténik és a bevallás az egyéb kritériumoknak is megfelel, úgy az eredeti időpecséten (KR) szereplő időpontot tekinti a rendszer a benyújtás, az adókötelezettség teljesítési időpontjának. Egyéb a bevalláshoz/adatszolgáltatáshoz kapcsolódó eljárási esetekben is (pl.:.szankcionálás során) is főszabályként a benyújtás időpontjaként a KR rendszerhez történő benyújtást kell alapul venni, ugyanis a KR rendszer időpecsétjében szereplő dátum az egyetlen olyan dátum, ami jogvita esetén hitelesnek tekinthető. A 13/2006. (IV. 28.) PM-IHM-MeHVM együttes rendelet 5.§ (7) bekezdése azonban biztosítja, hogy a költségvetési támogatás és az Art. 4. § (3) bekezdés b) pontja szerint ezzel egy tekintet alá eső adóvisszatérítés és adóvisszaigénylés szempontjából, hogy a többes aláírás esetén az utolsó jóváhagyó jóváhagyásának (hiánypótlás) időpontjával indul az APEH számára a kiutalásra nyitva álló határidő. Az együttes rendelet 5.§ (5) bekezdése szerint, ha az adóbevalláshoz jogszabály rendelkezése alapján elektronikus úton nem hozzáférhető mellékletet kell csatolni, a beküldő/jóváhagyó az elektronikus űrlap érkeztető számát a papír alapú iraton rögzíti és a mellékletekkel együtt megküldi az illetékes adóhatóságnak, az adókötelezettség teljesítésének időpontja a papíralapú iratok beérkezésének napja.

A jóváhagyás menete

(13) A második/többes jóváhagyó számára az APEH portálján lehetőség biztosított a benyújtott bevallások megtekintésére, valamint jóváhagyására az érintett dokumentumok az eBEV rendszerbe történő letöltését követően.

(14) Az adózó/többes jóváhagyó bejelentkezik az Ügyfélkapun keresztül az APEH eBEV rendszerébe és kiválasztja a „Jóváhagyás” menüpontot. A menüpont kiválasztása után egy lista áll elő azon bevallásokról, amelyek beérkeztek, de még jóváhagyásra várnak. (A listában csak olyan bevallások jelennek meg, melyekhez az adott jóváhagyónak jogosultsága van). A jóváhagyásra váró bevallások letölthetők a jóváhagyó számítógépére, és így lehetősége van a jóváhagyónak a bevallásokban szereplő adatok ellenőrzésére is. Amennyiben a jóváhagyó elfogadja a bevallás tartalmát, úgy azt az eBEV portál megfelelő helyén egy „pipával” jelöli. Ha az összes szükséges jóváhagyás szerepel a bevalláson, akkor a bevallás benyújthatóvá válik.

(15) A bevallás/adatszolgáltatás jóváhagyását követően a „Benyújtás” menüpontot kell elindítani. Ezután a program felhozza valamennyi benyújtásra váró bevallást, amelyek közül kiválasztjuk a benyújtandókat. Amennyiben kiválasztja a benyújtandó bizonylatokat, úgy azt az eBEV portál megfelelő helyén egy „pipával” jelöli.

Szolgáltatások

(16) A beküldő/jóváhagyó/az adózó igénybe veheti a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ (KÜK) és az adóhivatal Help Desk szolgáltatását, és a KR rendszer által biztosított időszakban benyújthatja bevallásait és adatszolgáltatásait.

(17) A megfelelő jogosultság birtokában a rendszer biztosítja az adózó folyószámlájának lekérdezését. Az adózó adatainak védelmében azonban a folyószámla lekérdezési lehetőség a regisztrációs adatlap feldolgozásáról szóló értesítő levél tértivenyének átvételétől számított 16. napig átmenetileg szünetel.

Bevallás benyújtását követő eljárás

(18) Az APEH elektronikus bevallás-fogadó rendszere (eBEV) a beküldő/jóváhagyó számára nyugtát nem küld, mindez letölthető az eBEV portálról. Megtagadó értesítés (1., 3., 5. sz. értesítés) esetében új elektronikus dokumentumot kell beadni. Az elutasított dokumentumokat az elutasítási okonként külön-külön tárolja (hibernálja) az eBEV rendszer.

Bevallás elektronikus javítás

(19) Az Art. 31.§ (2) bekezdése alapján a 2006. évre rendszeresített elektronikusan beadott hibásnak bizonyuló bevallások esetén az azt beküldő elektronikus értesítést (e-mailt) kap, az eBEV rendszeren keresztül, amely az elektronikus javítás elvégzésére szólítja fel (6. sz. értesítés). A javítás érdekében a hibátlan teljes bevallást/adatszolgáltatást kell elküldeni. A javított bizonylat főlapján a hibás bevallás/adatszolgáltatás általunk visszaigazolt iktatási számát a javítani kívánt bevallás vonalkódja mezőben kell feltüntetni.


A szolgáltatás használatához Ügyfélkapu regisztráció szükséges!

További segítség az eBEV szolgáltatás használatáhozNewer news items:
Older news items: