BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Albérleti szerződés minta 2016 letöltése - Albérleti (lakásbérleti) szerződés minta 2016

E-mail Nyomtatás PDF


Albérleti szerződés minta letöltése 2016 - Albérleti (lakásbérleti) szerződés minta (.doc fájl). Töltse le weboldalunkról 2016-ban az albérleti (lakásbérleti) szerződés mintát, melynek használatával könnyebben ki tudja adni házát vagy lakását albérlőnek. A szerződésminta szoba vagy ingatlan bérbeadását jogilag rögzítő szerződésminta.


 

Albérleti szerződés (tájékoztató jellegű iratminta)


Albérleti szerződés

mely egyrészről
név: ……………………………………….
születési hely és idő: ………………….
anyja neve: ………………………………
lakcím: ……………… …………………..
sz. ig. sz.: ………………………………..

mint bérlő - a továbbiakban: Bérlő -,
másrészről

név: …………………………………………
születési hely és idő: ……………………
anyja neve: ………………………………..
lakcím: ……………………………………..
sz. ig. sz.: …………………….…………….

mint albérlő - a továbbiakban: Albérlő - között jött létre  az alábbi feltételekkel:

1. Bérlő albérletbe adja, Albérlő pedig albérletbe veszi a ……………………….. (cím) szám alatti …… szoba, hallos öröklakás egy külön bejáratú szobáját, mely az előtérből balra nyílik és 20 m2 alapterületű. Az albérletbe adott, illetve vett szoba - a továbbiakban: szoba - bútorozott, benne televízió- és rádiókészülék található.

2.  Bérlő kijelenti, hogy a Tulajdonos írásbeli előzetes hozzájárulása alapján, - melyet a jelen szerződéshez mellékletként csatolnak - adja albérletbe a szobát.

3. Szerződő Felek az albérleti díjat havi ………… Ft-ban, azaz ………………….. forintban határozzák meg, melyet Albérlőnek minden tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni Bérlő kezeihez. Bérlő az átvett összegről köteles minden alkalommal átvételi elismervényt adni. Az albérleti díj nem foglalja magában a fűtés, világítás és a gázhasználat díját. A fűtést a lakás szobáinak alapterületéből (60 m2) rá jutó rész arányában, azaz 1/3-ad részben kell megfizetnie Albérlőnek. A világítás díja a szobában felszerelt árammérő adatai szerint terheli Albérlőt.  A gázdíjat - minthogy a gázt csak főzésre használják - fele-fele arányban viseli Bérlő és Albérlő.

4. Az albérletbe adott szoba kizárólagos használata Albérlő jogosult. A közös  használatú helyiségeket (konyha, fürdőszoba, WC, előtér) Albérlő szintén használhatja.

5. Az Albérlő köteles a kizárólagosan, valamint a közösen használt helyiségeket rendeltetésszerűen használni, azok állagát megóvni, a lakás tartozékait, felszereléseit, az épület központi berendezéseit és közös használatra szolgáló helyiségeit a vonatkozó jogszabályok, a jelen szerződés és a tulajdonos előírásának megfelelően használni. Albérlő az általa kizárólagosan használt szobát át nem rendezheti, onnan ki vagy oda be bútort nem vihet.

6. A Szerződő Felek megállapodása alapján az Albérlő ezen a jogcímen a    lakásba bejelentkezhet, de oda harmadik személyt, így házastársat, élettársat, gyermeket vagy más hozzátartozót sem fogadhat be, és további albérleti jogviszonyt nem létesíthet.

7. Jelen szerződés meghatározott időre, ……… év …………… hó .... napjáig jön létre. E határidő leteltével Albérlőnek ki kell költöznie a lakásból oly módon, hogy elhelyezéséről maga köteles gondoskodni.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: …………………….(város/község neve), ……… év …………… hónap … napján.

………………………..                ………………………..
Bérlő                            Albérlő

Előttünk mint tanúk előtt:

1. ……………………………………
………………………………………
név, lakcím
2. ………………………………………
…………………………………………
név, lakcím

 


Az albérleti szerződés minta itt letölthető szerkeszthető formátumban is: Albérleti szerződés mintaNewer news items:
Older news items: