BÉRKALKULÁTOR 2018 - Nettó bér számítása 2018-ban

You are here Címlap

Adóbehajtás 2011: APEH (NAV) behajtás helyi adó és gépjárműadó tartozás esetén

E-mail Nyomtatás PDF


Adóbehajtás 2011: APEH (NAV) behajtás helyi adó és gépjárműadó tartozás esetén. Tájékoztatás helyi adó valamint gépjárműadó megkeresésre történő behajtásáról. Az állami adóhatóság az adók módjára behajtandó köztartozások behajtására irányuló szabályok szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján végrehajtja az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott helyi adóval, illetve gépjárműadóval összefüggő tartozásokat.

E tájékoztató valamint a lentebb letölthető adatlap és kitöltési útmutató kizárólag az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 161/A. §-a szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján az állami adóhatóság által behajtandó helyi adóval és gépjárműadóval összefüggő tartozások behajtására terjed ki (függetlenül attól, hogy az adós magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet). Az Art. 161/A. § hatálya alá nem eső adók módjára behajtandó köztartozások tekintetében a megkeresésre valamint behajtásra vonatkozó általános szabályok változatlanok (az Art. 146. § (2) bekezdése értelmében az állami adóhatóság kizárólag a jogi személyek és egyéb szervezetek vonatkozásában illetékes a behajtási eljárás lefolytatására).

Az Art. 161/A. §-a értelmében az állami adóhatóság az adók módjára behajtandó köztartozások behajtására irányuló szabályok szerint az önkormányzati adóhatóság megkeresése alapján végrehajtja az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott helyi adóval, illetve gépjárműadóval összefüggő tartozásokat.

Az önkormányzati adóhatóság havonta, a hónapot követő hó 15. napjáig keresheti meg az állami adóhatóságot a legalább 10 000 forintot elérő tartozás végrehajtása céljából.

Az önkormányzati adóhatóság az állami adóhatóság megkeresése előtt megkísérli a tartozás átvezetéssel és visszatartás útján történő végrehajtását, ha ennek feltételei fennállnak.

Az önkormányzati adóhatóság megkeresése kizárólag azon tartozás összegét tartalmazhatja, amelyre vonatkozóan az önkormányzati adóhatóság még nem kezdeményezte a visszatartási jog gyakorlását az állami adóhatóságnál.

Több önkormányzati adóhatóság megkeresése esetén az állami adóhatóság által behajtott összeg – amennyiben az nem nyújt fedezetet valamennyi behajtásra átadott helyi adóval, illetve gépjárműadóval összefüggő tartozásra – azt az önkormányzati adóhatóságot illeti meg, amelynek megkeresése korábban érkezett az állami adóhatósághoz.

A végrehajtási eljárás lefolytatása kizárólag belföldön tartozik az állami adóhatóság hatáskörébe. Amennyiben belföldön végrehajtás nem foganatosítható, úgy a külföldön történő végrehajtás iránt az önkormányzati adóhatóságnak kell intézkednie.

Az Art. 146. § (3) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatóságot megillető tartozások megkeresés alapján történő végrehajtása esetén a végrehajtást az adózóra az általános illetékességi szabályok szerint illetékes állami adóhatóság folytatja le. A végrehajtási eljárást a (4) bekezdés alapján azonban az adóhatóság önálló bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Amennyiben más tartozás alapján a végrehajtási eljárás az önálló bírósági végrehajtó számára átadásra került, úgy a megkeresésben közölt tartozás végrehajtására is az önálló bírósági végrehajtó jogosult és köteles.

Ha a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 4. §-a alapján hatásköri összeütközés miatt az eljárás lefolytatására az önálló bírósági végrehajtó jogosult, az állami adóhatóság végrehajtást kérőként vesz részt az eljárásban.

Nincs helye végrehajtásnak, ha a kötelezett felszámolási eljárás alatt áll.

Az állami adóhatóság a megkereső tájékoztatása alapján folytatja le a végrehajtási eljárást. Ennek megfelelően a megkereső köteles a megkeresést követő, a tartozás végrehajthatóságát kizáró okok beálltát, valamint az esetleges tartozáscsökkenés tényét bejelenteni.

Az állami adóhatóság kizárólag végrehajtási eljárást folytat le a megkeresésben érintett tartozásra, a késedelmes megtérüléshez kötődően késedelmi pótlékot (késedelmi kamatot) nem számít fel. E feladat a megkereső hatáskörébe tartozik, a pótlék végrehajtására ismételt megkeresés alapján van lehetőség.

Az állami adóhatóság a megkeresésben közölt tartozásra fizetési könnyítést nem engedélyezhet, a tartozást nem mérsékelheti, és behajthatatlanság címén nem tarthatja nyilván.

A végrehajtás teljes/részbeni eredménytelenségéről az állami adóhatóság tájékoztatást ad a megkereső részére.

A megkeresés személyhez kötött jogosultság, így engedményes, vagy a tartozás nyilvántartására nem jogosult szervezet, személy végrehajtási eljárást nem kezdeményezhet.

A helyi adóval illetve gépjárműadóval összefüggő tartozások behajtását kezdeményező önkormányzati adóhatóságoknak a behajtási megkereséseiket a lentebb letölthető adatlap alkalmazásával célszerű megküldeni. Az adatlap pontos és hiánytalan kitöltése biztosítja, hogy az állami adóhatóságnak valamennyi szükséges adat rendelkezésre álljon a behajtási eljárás megindításához és eredményes lefolytatásához. A behajtási adatlap kitöltéséhez a letölthető kitöltési útmutató részletes tájékoztatást nyújt.Newer news items:
Older news items: